top of page

גלריה אחד העם 90 

גלריה אחד העם 90 הוקמה באפריל 1982 על ידי רונית דברת, שרה חינסקי ואריה ברקוביץ שלא למטרות רווח. כעבור שנה, לאחר שחינסקי פרשה, הצטרפתי במקומה.

הגלריה נקטה בקו מחויב ועצמאי שתאם פעילות לה נחשפתי בין 1979 – 1982 בעת שהות לימודים בניו-יורק. אחד העם 90 קמה כדי לשקף מגוון נרחב בשל זרמים אמנותיים ולנסות להיות מרכז דינמי, ואלטרנטיבי לגלריות מסחריות ולמוזיאונים. לתת לאמנים עכשוויים הנמצאים בראשית דרכם את האפשרות להציג ולהרחיב את תחומיו של הפלורליזם אל מעבר לסגנונות, לזרמים ולקבוצות שולטות.

חודשיים לאחר תערוכה מקיפה לציון שלוש שנים להקמתה שערכה הגלריה בדיזנגוף סנטר ביקשו מספר אמנים לנכס את הגלריה לעצמם תוך פגיעה במרכיבים חיוניים של שליחותה. בשל כך פרשתי ביולי 1985 וכעבור חצי שנה, בינואר 1986, נסגרה הגלריה.

..."שנתיים לפני תערוכת דלות החומר דחה נייר העמדה שנכתב לתערוכת שלוש שנים לגלריה בדיזנגוף סנטר את החומרים ה'דלים' כביטוי לדרך ישראלית ואת הגדרות המעגל הפנימי המוגן והלוז של ישראל הראשונה. "הסגנונות החיצוניים, שנקלטו בארץ מכלי שני", נכתב בנייר העמדה, "פורשו כאן לחומרה והפכו לפרות קדושות. נתגבשה קבוצה שביקשה לשלוט, לעצב ולקבוע את פני המציאות האמנותית. נבנתה מערכת חינוכית שביקשה להשפיע על דור ההמשך ולקבוע את דרכו"...

מתוך המאמר

גלריה אחד העם 90 ממרחק זמן

עמי שטייניץ

2011/2016

התערוכה בדיזנגוף סנטר/אפריל 1985

..."הגלריה לא קמה במטרה לצבור כוח בממסד, אלא כדי להעיד על אפשרות לפעילות אלטרנטיבית, תופעה שהיא כשלעצמה מהפכנית במציאות המקומית. מודל אלטרנטיבי זה בא להעיד על האפשרות של אמנים לזכות בביטוי פרי כוחם ופעילותם, ולהוות תחליף למימסד. האנרגיה הבאה לידי ביטוי בפעילות הגלריה מגלה רק טפח מן הפוטנציאל הגלום בה. בתמיכה כספית נאותה עשויה פעילות אלטרנטיבית זו להתפתח לכדי פעילות אמנותית ברמה מוזיאלית"...


..."אולמות התערוכה בלב דיזנגוף מאפשרים לנו להגיע אל ציבור רחב ולהשתמש בחלל יוצא דופן המתאים לפעילות אמנותית מגוונת. בתערוכה משתתפים אמנים שהציגו במסגרת הגלריה, שקיימו בה תערוכות יחיד ושנטלו חלק בתערוכות קבוצתיות. אמנים אלה נשאו ונושאים בנטל הכלכלי הכבד הכרוך בהפעלת הגלריה. נוסף אליהם הוזמנו לתערוכה שנים-עשר אמנים אורחים".

מתוך טקסט התערוכה

1985

דיזנגוף סנטר
bottom of page