top of page

מקום תצוגה | 1996-1997

בילו בליך, עניינים שהארכיטקטורה עוסקת בהם, מרץ 96

בילו בליך

בלוק, ינואר 97

דני שושן, שולה קשת, ציון אלגרבלי, עפרה אברון, דניאל ללונג אלגרבלי

"המבוך האישי והחברתי שיצר הניגוד בין מזרח למערב בישראל מכתיב גם את אופי ההתמודדות עם המציאות המקומית. "מיזוג גלויות" אינו תוצאה של רצון טוב, יד מכוונת או "שיקום שכונות". היכולת לשנות דפוסים ציבוריים כרוכה בהכרה פרטית, במאבק אישי וביצירת אקלים תרבותי חדש. מימוש הנוכחות של תרבות מזרחית בישראל קשור בפירוק מבנה הפערים הישראלי, בחשיפת רבדים אישיים וקהילתיים דחויים, בביטוי של כעס וכאב ובחידוש קשר עם המרחב. מודעות לתנאים חברתיים פותחת את הגישה להבעת מורכבות נפשית, רוחנית וחווייתית"...

מתוך טקסט התערוכה

בלוק

סמוי - אדריכלות, יוני 97

איריס הורוביץ, נטלי זכרוני, יניב פרדו, יואב ויינברג, שירלי גילת, דיויד רובינס, יואב מאירי, יורם נידם, גל גאון, ברד פינצ'וק, חנן פומגרין (תהליך בשיתוף בילו בליך)

..."סדרת מפגשים של ארכיטקטים הנערכת לאורך שנה נוטה יותר ויותר אל הסמוי. הניסיון לפתח אפשרות של קריאה ודיון אדריכלי מוטה מערוצים של יעדים, צרכים ושימושים ופונה אל מרכיבים סיפוריים של מצבים אורבניים. העיר כמקום בו מתרחשים מפגשים אישיים של יחיד, חברה וסביבה הופכת לאורך התהליך למוקד של התבוננות. זהו מוקד קלידוסקופי אשר בו קולטת העין הפרטית רצף מצבים נעים, מתפצלים, נשברים ומתארגנים. מצבים אשר בהתרחשותם רומזים על המורכבות האנושית בה כרוכה החוויה האדריכלית. מבט העל של התוכנית האדריכלית מוחלף בסדרה של תנועות במרחב, ביצירת האפשרות המבנית העולה מצבירה של נקודות מבט פרטיות. תמונות קטועות, צלילים זיכרון, נתיבים, פיגומים, תאורה, יסודות, חפירות, דמויות, חללים, מכילים את הסימנים הסמויים הכותבים את המרקם האורבני​"...

מתוך טקסט התערוכה

סמוי
איון

איון - עיצוב, אוקטובר 97

עידו ברונו, דב גנשרוא, עמי דרך, ורד זיקובסקי, ספי חפץ, עזרי טרזי, זיויה

..."במשך שנה של מפגשים עיוניים ושל פעילות מעשית נבדקו נתוני מסד קיימים ומתהווים של תחום העיצוב. התנאים החדשים בהם מתרחש עיצוב המוצר מובילים לניסוח אחר של פעולת העיצוב. התפתחות העיצוב ומורכבותו מגבשים תחושה חדשה אודות המקום היחסי של המעצב\ת ומטילים ספק באוטונומיה של מעשה העיצוב. היחסיות המתרחבת של התחום מביאה לבחינה של תחושות זהות מקצועיות ושל גישות עבודה. מצבים של היצף, זילות, האחדה תרבותית, שיווק, קריאות, התיישנות, היצע, צפיפות, קנה מידה, שיפוט, שאטנז', שיעתוק, אופנה, חברה, קהילה, מהות ומעטפת, מופיעים בזירת הפעולה של מוצרים. ככל שגוברים הגמישות והפיזור של החפץ חומק ונעלם ההגיון המוליך את היווצרותו"...

מתוך טקסט התערוכה

מקום תצוגה