top of page

מארג האמנות

אירוע דוכן שנערך בסדנא לאמנות רמת אליהו ביוני 2010 הפגיש ליריד יום קבוצות והתארגנויות של אמנים שמחויבות חברתית מניעה אותם לפעול במרחב הציבורי, בקהילה, ובחינוך.

תהליכי האוצרות האלטרנטיבית, אוצרות השטח והאוצרות ללא קירות שראשיתם בשנות השמונים מבקשים להנכיח את האמנות בקהילה, לשנות את שיח האמנות עם הקהל, ולהרחיב את מושגי היצירה מעבר לתוצר של חפץ האמנות. בעידן ממוסחר של היצף מידע ותקשורת חזותית מוטלת על האמנות אחריות מיוחדת ליצירת הידברות קהילתית ישירה שמעצימה ביטוי עצמי, שייכות חברתית וצדק חלוקתי.

מארג האמנות במרקם האזרחי משמעו רשת רחבה של סדנאות אמן בשכונות ובבתי הספר הציבוריים.  סדנאות שפועלות כמרכיב חיוני בחיי החברה והתרבות וערכן הציבורי אינו נמדד בערכים שיווקיים. מחאת האוהלים שפרצה בקיץ 2011 לוותה במחאת אמנים מול מוזיאון תל אביב ובהתארגנות של צוות מתנסי"ם למען מעורבות אמנים בקהילה והגדלת המימון ציבורי. הקיום הציבורי של האמנות מוחלש וקיימת מעט מאוד הבנה לקשר בין מימון ציבורי לאחריות החברתית של האמנות.

bottom of page